T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / KADIKÖY - Gazi Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu

KANTİN İHALE İLANI

Gazi Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu Kantin İhale İlanı 

KANTİN İHALE İLANI  (DUYURU)

KADIKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

A)  Aşağıda yer Alan Kadıköy Gazi Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu KANTİN ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/d ve 51/g maddeleri, 09/02/2012 tarih ve  28199 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Okul Aile Birliği yönetmeliği gereğince pazarlık usulü ile kiraya verilecektir.

 

1.KADIKÖY GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA ORTAOKULU:

 

B) Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Zıraat Bankası Bahariye Şubesi’ndeki TR60 0001 0007 5505 4177 4850 29 IBAN nolu hesaba 500.00TL (Beşyüzlira) yatırarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurulucaktır.

 

 

C) Kadıköy Gazi Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu Kantin İhalesi 26 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 10:00’ da Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında Milli Eğitim Bakanlığı 09/02/2012 tarih ve 28199sayılıOkulAileBirliğiYönetmeliğinin 19 uncu ve 20 inci maddesi hükümleri doğrultusunda ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun un 35/d ve 5 l/g maddesi gereği pazarlık usulü yapılacaktır.

 

 

İHALESİ YAPILACAK OKULUN İSMİ İHALE TARİHİ SAATİ

 

26.02.2024 Pazartesi  günü ihalesi yapılacak olan okulun

 

Okulun Adı                                                                                                                     İhale Saati

1-Kadıköy Gazi Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu                                                                10.00

 

 

D) Yaklaşık Maliyet (Muhammen bedel) ile geçici teminat miktarları aşağıda gösterildiği gibidir.

 

Okulun Adı                                                                  Yaklaşık Maliyet (9 aylık)                   Geçici Teminat Miktarı (%3) (TL)

  

Gazi Mustafa  Kemal paşa Ortaokulu Kantini      63.000,00 TL(Altmışüçbinlira)        1.890,00-TL(Binsekizyüzdoksanlira)  

-Geçici Teminat Kadıköy Malmüdürlüğüne yatırılacaktır.

 

E) Okul kantinine yapılan sabit tesis masrafları, kullanım süresi ve amortisman dikkate alınarak Okul Aile Birliği, İstanbul Kantinciler Odası temsilcisinin ve müstecirin katılımıyla oluşturulan komisyonca belirlenmiş olup  Kantin Sabit Tesis değeri (70.510,00)TL (Yetmişbinbeşyüzonlira) olarak tespit edilmiştir. Kantin ihalesini alan kişiye daha sonra yemekhane kira tespiti ayrıca yapılarak ayrı fiyat belirlenecek olup, Yemekhane demirbaş bedeli de (-) belirlenmiştir.

 

F) 26.02.2023 Pazartesi  günü kantin ihalesi yapılacak olan okulun adresi ile öğrenci mevcutlarını gösterir liste aşağıda olduğu gibidir.

OKUL ADI

Öğrenci Sayısı

OKUL ADRESİ

Kantin M2

Gazi Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu

144

Halitağa Cad. No:41 Kadıköy-İSTANBUL

 

98m2

 

 

 

 

 

 

 

F) İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENEN BELGELER AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR..

e- Devletten alınan belgelere Islak imza ve mühür gerekmemekte olup, bandrollü olmak zorundadır.

 

1. Dilekçe (Alınacak dokümanda mevcut)

2. İkametgâh Senedi (Asıl, Muhtarlıktan veya Nüfus Müdürlüğünden alınacak)

3. Nüfus Cüzdan Sureti (Nüfus müdürlüğünden,e-DevlettenveyaMuhtarlıktan alınacak)

4. Sabıka Kaydı (Son 3 Aylık Cumhuriyet Savcılığından alınacaktır)

5. İhale doküman bedelinin ödendiğine dair dekont

6. Geçici teminatın Kadıköy Mal Müdürlüğü veznesine yatırıldığına dair vezne alındı makbuzu

(veya dekont)      İstenen  miktardan az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı  bırakılacaktır. Geçici teminat  istenilen miktardan fazla olabilir. Geçici teminat dekontlarının ihale başvurusu kapsamında değerlendirmeye alınabilmesi için, ait olduğu ihalenin adı açıkça yazılmış  olacaktır.

 

7. Başka bir kantin işletmediğine dair belge. (Kantinciler odasından)

8. Kantin işletmeciliği ustalık belgesinin aslı, ustalık belgesi yoksa sırayla kalfalık belgesi, sertifika, kurs bitirme belgesi veya işyeri açma belgelerinden en az birinin aslı.(Bu belgeler mesleki eğitim merkezlerinden alınmış olması veya başka bir kurumdan alınmışsa mesleki eğitim merkezlerinden denklik işlemlerinin yapılmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde ihaleye alınmazlar.)

9. İhalesi yapılacak olan okulun Servis Taşımacılığını yapmadığına dair belge. (İlgili Okul Müdürlüğünden alınacak)

10.İhaleden men olmadığına dair belge (İstanbul Kantinciler odasından)

11.Mesleki Yeterlilik  Belgesi.

12. Vergi borcu olmadığına dair belge.

13. SGK Borcu olmadığına dair belge.

 

15. Vekalet ile katılacak olanların ise noter tasdikli vekalatname, noter tasdikli imza sirküsü ve vekilin noter tasdikli   kimlik fotokopisi (Aslı)

16. İhale komisyonu başkanı ve üyeleri ile birliğin yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin ve kantin kiralama ihalesi yapılan okul yöneticilerinin ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları olmadığını belirten komisyona hitaben yazılmış yazı. (Başvuru SahibiYazısı)

 

  G) İHALEYE KATILACAK OLANLARDA ARANACAK ŞARTLAR.

1-T.C. Vatandaşı olmak.

2-Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak.

3-Başka bir kantin işletiyor olmamak.

4- Gerçek kişi olmak

5-İhaleden men yasağı almamış olmak.

6--İhaleye sadece gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olmayı kabul eden gerçek kişiler girebilir.

7-İstekli katılımcılar aynı günde birden fazla kantin ihalesi için dosya verebilirler fakat bir kantin ihalesini kazanırsa diğer ihalelere katılamazlar. Katılamadıkları kantin ihalelerine yatırmış oldukları geçici teminatlar 5 iş gününden sonra iade edilecektir

 

   H-İhaleye Katılamayacak Olanlar:

 

1-İhale komisyonu başkan ve üyeleri ile okul aile birliğinin yönetim ve denetim kurulu üyelerinin  üçüncü  dereceye kadar yakınları.

 

2-5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten  işlenen    bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısım Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerdeki suçlardan mahkum olanlar ihalelere katılamazlar ve okul aile birliklerince kiraya verilen yerlerde istihdam edilemezler.

 

3-Üzerine kayıtlı kantin işletmesi bulunanlar,

 

4-Men yasaklı olanlar,

 

5-Şirketler, dernekler, vakıf ve birlikler ihaleye katılamaz

 

6-İhaleye katılıp en iyi teklifi veren katılımcı okul aile birliği ile sözleşme imzalamaz ise geçici teminatı irat olarak kaydedilir.

 

7-Kantin işletmecisi kantini okul aile birliği yönetmeliği eki (Ek-2) sözleşmenin 9.maddesi hükmü gereği bizzat işletmek zorunda olduğundan, sadece bir okulun kantinini işletebilirler.

I-Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması:

 Son Teklif verme tarihi ve saati: 26.02.2024  tarihi ve yukarıda belirtilen  ihale saatine kadar

Tekliflerin sunulacağı yer      :Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1’nci Destek Hizmetleri Bölümü

 

Dış Zarfın Hazırlanması

 

İhaleye katılmak için isten ileri belgelerin tamamı ve teklif mektubu (kapalı zarf içerisinde) bir zarfın içerisine konularak ağzı kapatılarak yapıştırılır,  yapıştırılan  kısım  istekli  tarafından  imzalanır. Zarfın üzerine isteklinin adı soyadı, tebligata esas açık adresi, telefon numarası  ve ihale edilecek  okul kantininin adı yazılarak İdareyesunulur.

 

Teklif Mektubunun Hazırlanması:

 

Şartname ekindeki  örneğe göre doldurulacaktır. Şartnamenin okunup  kabul edildiği ve teklifmektubu olduğu belirtilecek, teklif edilen fiyat rakam ve yazı ile yazılacak, silinti,  kazıntı  olmayacak, adres ve irtibat için telefon numarası  yazılacak, teklif mektubu ayrı zarfa konularak zarfın ağzı kapatılarak yapıştırılır. Örneğe uygun düzenlenmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

 

Tekliflerin açılması neticesinde istekliler tarafından verilen tekliflerin komisyonca uygun görülmemesi halinde   komisyon istediği takdirde isteklilerle pazarlık yapabilir.

 

İ- 6-Dış Zarfların ve Tekliflerin Açılması

 

Dış zarfların alınış sırasına göre isteklilerin huzurunda açılır. İstenilen belgeler kontrol edilerek belgeleri eksik olanların veya usulüne uygun belgesi olmayanların teklif mektupları açılmadan isteklilere iade edilir.

Belgeleri yeterli görülen isteklilerin teklif mektupları açılarak, teklif edilen fiyatlar istekliler                                 huzurunda duyurulur.

 

 

J-Sözleşmeye İlişkin Bilgiler:

 

1-Sözleşme Süresi: Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıldır.

 

2-İhale üzerinde kalan istekli İstanbul Esnaf odasına kayıt olduğuna dair belgeyi okul müdürlüğüne ibraz edecektir. Söz konusu belgeyi ibraz etmeyen istekliler ile sözleşme imzalamayacaktır. Yatırılan geçici ve kesin teminatları idareye irat kaydedilecektir.

 

3-İhaleyi kazanan işletmeci;

 

a) Sözleşmeyi imzalamakla birlikte bir yıl içinde işletmecilikten vazgeçtiği ya da sözleşmeyi feshettiği takdirde ise yatırmış olduğu kesin teminatı iade edilmeyerek idareye gelir kaydedilir.

 

b) İhaleyi kazanan işletmeci, ihale kararın kendisine tebliğinden sonra 7 (yedi) iş günü içinde gerekli şartları yerine getirmeyip sözleşmeyi imzalamadığı kesim teminatı yatırmadığı damga vergisini ödemediği ve kantin işletmeciliğinden vazgeçtiği takdirde yatırmış olduğu geçici teminatı iade edilmeyerek idareye gelir kaydedilir.

 

4-İhaleyi kazanan işletici kantini kendi çalıştıracak olup, hiçbir suretle devir veya temlik yapamaz. Devir yapıldığı tespit edildiği zaman yapılan sözleşme feshedilerek kesin teminat idareye gelir kaydedilir.

Devam eden sözleşme dönemi içinde ölüm olması halinde miras yolu ile devir yapılacak mirasçının mirasçı olduğunu belgelendirmesi, mirasçı olduğu kanıtlandıktan sonra kantin işletmeciliği için  istenen ustalık belgesi, iş yeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden birini (aslı) 1 (bir) ay içerisinde ibraz etmek zorundadır. Kantin işletmeciliği ustalık belgesi, iş yeri açma belgesi kalfalık , kurs bitirme belgelerinden birini (aslı 1 (bir) ay içinde ibraz edememesi halinde kantin işletmesinin devir işlemi yapılmayacaktır.

 

7-Sözleşme konusu kantinin elektrik, su, ısıtma gideri, okulun sayaçlarından ayrı olması esas olup tahakkuk eden fatura bedelleri ilgili tahsilat müdürlüklerine, okulun sayaçlarıyla aynı olmak durumunda ise öncelikle süzme sayaç konulması ve okul idaresi tarafından takip edilerek kullanılan elektrik, su, doğalgaz, miktarı işletmeci tarafından Milli Emlak Müdürlüğü hesabına yatırılarak dekontlar okul müdürlüğüne teslim edilir.

 

Vadesinde ödenmeyen işletme hakkı bedellerine, 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme faizi uygulanır.

 

8-İhaleyi kazanan işletici Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünce yayınlanan 05/08/2004 tarih ve 11 nolu kurumlar vergisi sirküleri gereği okul aile birliğince ödeyeceği kiranın üzerinden (kira bedeli %18 oranında hesaplanacak  KDV yi bağlı olduğu vergi dairesi müdürlüğünce her ay beyan ederek ödeyecektir.

 

9-Kiralama ile ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderler yükleniciye aittir.

 

10-Diğer taraftan kendi kusurundan dolayı sözleşmesi fesih edilen işletmeci üzerinde ihalelere giremeyeceği yönünde men yasağı konularak bu durum İstanbul Esnaf  odası başkanlığına bildirilecektir.

 

11-İhaleyi kazanan işletmeci her yıl kantin işletmecisi faaliyet belgesi ile kendisinin ve işletmede yanında çalışanların adli sicil ve arşiv kayıtlarını yenileyerek birlik yönetimine teslim etmek zorundadır.

 

12-İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve gereklerine tanı olarak uymayı taahhüt eder.

 

13-İhale üzerinde kalan istekli sözleşme imzalamadan önce işletme kayıt belgesini İlçe Tarım Müdürlüğünden alacaktır. Söz konusu belgeyi ibraz etmeyen istekli ile sözleşme imzalanmayacaktır.  Yatırılan geçici ve kesin teminatları idareye irat kaydedilecektir.

 

14-İhaleyi kazanan işletmeci SGK borcu yoktur belgesini ve vergi borcu yoktur belgesini okul müdürlüğüne teslim edecektir.

  

K-Sözleşme Feshi:

 

1-  İdare ve şartnameye ve 09/02/2012 tarih ve 28199 sayılı resmi gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği ekinde yayınlanan EK-2 kantin kira sözleşmesi ile okul aile birliği yönetmelik hükümlerine uymayan işletmecinin sözleşmesini tebligata gerek kalmaksızın fesih eder ve kesin teminatını idareye gelir kaydeder.

 

2- Yüklenici idareden izin almadan herhangi bir sabit tesis masrafı yapmayacaktır. İdareden izin alınarak yapılan sabit tesise ait faturanın bir örneğini okul müdürlüğüne teslim edecektir. Yüklenici bir yıllık sözleşme süresi sona ermeden kendiliğinden kantin işletmeciliğini bıraktığı takdirde yüklenicinin yapmış olduğu sabit tesis masrafı ile bir önceki yükleniciye ödenen okul kantinine yapılan tüm sabit tesis masrafları okul aile birliğine gelir kaydedilir. Yüklenici bu durumda her ne ad altında olursa olsun okula yaptığı sabit tesislerle ilgili herhangi bir hak iddia edemez.

 

 İhaleye Girecek İstekliler Şartnameyi Almaya Zorunludur.

 

L-Yüklenicinin değişmesi durumunda; KANTİNE  yapılan sabit tesis masrafları, kullanım süresi ve amortisman dikkate alınarak okul aile birliği varsa ilgili meslek odası temsilcisinin ve gerektiğinde bilirkişi katılımıyla oluşturulan komisyonca takdir edilen meblağ, eski yükleniciye yeni yüklenici tarafından ödenecektir.

 

NOT: BU İHALE DUYURUSU  25 ŞUBAT 2024 Pazar Günü Saat:17.00’ a kadar aşağıda belirtilen yerlerde yayımlanacaktır.

1-İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Web Sayfasında

2-İl Milli Eğitim Müdürlüğü Web Sayfasında

3-Okul Müdürlüğünün Web sayfasında

 

  KANTİN İHALE KOMİSYONU

 

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 16.02.2024 - Güncelleme: 16.02.2024 12:56 - Görüntülenme: 233
  Beğen | 0  kişi beğendi

Etiketler :
kantin,